I.GİRİŞ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun ile kişisel verinin tanımıyapılarak, bunların korunmasına ilişkin ilkeler ve bu verilerin işlenmesindeveri sorumlusu sıfatı taşıyanların uyacakları şartlara yer verilmiştir. Kanun’agöre kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi”lereilişkin her türlü bilgidir. 
Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin otomatikolan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıylaotomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesidahil kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifadeetmektedir. 
Akdem Organizasyon Turizm Ve Restaurant İşletmeciliği Gıdaİnşaat İthalat İhracat Ticaret Sanayi Limited Şirketi   (24 SAATYEMEK), Kanun’a uygunluğun sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatta yer alankişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin ilkeleri benimseyerekgerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunmasıve İşlenmesi Politika (“Politika”) kapsamı için bkz. VI. VERİ SAHİBİ VE KİŞİSELVERİ KATEGORİZASYONU. 

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlüktebulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır. Yürürlüktebulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, 24 SaatYemek yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.Politika 26/07/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’nın tamamının veyabelirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihigüncellenecektir. Politika 24 Saat Yemek internet sitesinde (www.24saatyemek.com)yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmaktadır. Değişenşartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Politika’da değişiklik vegüncellemeler yapılabilecek olup ilgili internet sitesi üzerinden kişisel verisahiplerine sunulabilecektir.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENMESİ
II.I. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Anayasa’nın m. 20/III kişisel verilerin ancak kanundaöngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği belirtilerekkişisel verilerin korunması güvence altına alınmıştır. Kişisel veri sahiplerinetanınan bu hak doğrultusunda 24 Saat Yemek kişisel verileri ilgili mevzuattabelirtilen ilkeler doğrultusunda veya kişinin açık rızasının bulunduğudurumlarda aşağıdaki ilkelere uygun işlemektedir: 
- Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 
- Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel OlmasınıSağlama 
- Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 
- İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma 
- İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç içinGerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

II.II. KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENME ŞARTLARI VE AMAÇLARI
Kişisel veriler, prensip olarak ancak kişisel veri sahibininaçık rızası bulunan hallerde işlenebilmektedir. Kanun’un 5. maddesinde kişiselveriler ile 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkinşartlara yer verilmiştir. Kanun, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerinmağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan kişisel verileri “özelnitelikli kişisel veri” olarak belirlemiştir. Kanun’un 6. maddesinde özelnitelikli kişisel veriler sınırlı bir şekilde sayılmıştır ve bunlar kişilerinırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğerinançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ilebiyometrik ve genetik verilerini içermektedir. 

Yukarıda politika kapsamında belirtilen şekildemüşteri/kullanıcı vb. özel nitelikli kişisel verilerini işlememekteyiz. Verisahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalıolarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda anılan şartlardan biri veyabirden fazlasının varlığı halinde kişisel veriler, sahibinin açık rızası alınmaksızınişlenebilecektir. 24 Saat Yemek kişisel verileri her halde Kanun’un 4.maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaç vekoşullar doğrultusunda işlemektedir. Genel nitelikli kişisel veriler ile ilgiliolarak; 
- Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin 24 Saat Yemek,ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi 
- 24 saat yemek tarafından kişisel veri işleme faaliyetindebulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya bedenbütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel verisahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacakdurumda bulunması 
- Kişisel verilerinizin 24 Saat Yemek tarafından işlenmesininbir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekliolması 
- Kişisel verilerinizin işlenmesinin 24 Saat Yemek’in hukukiyükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması 
- Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmişolması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde 24 SaatYemek tarafından işlenmesi 
- Kişisel verilerinizin 24 Saat Yemek tarafından işlenmesinin24 Saat Yemek’in veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi,kullanılması veya korunması için zorunlu olması 
- Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekkaydıyla 24 Saat Yemek’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemefaaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması 
Bu kapsamda kişisel veriler 24 Saat Yemek tarafındanaşağıdaki amaçlarla işlemektedir:
- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veicrası 
- Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması veyönetilmesi 
- Çalışanların kullanıcı bilgiye erişim yetkilerininplanlanması ve icrası 
- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi 
- Hukuk işlerinin takibi 
- İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelikanalizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası 
- İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
- Restoranlar ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiyeerişim yetkilerinin planlanması ve icrası 
- Restoranlar ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olanilişkilerin yönetimi 
- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanmasıve/veya icrası 
- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
- Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
- Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerininplanlanması ve icrası 
- Müşteri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanmasıve/veya icrası 
- Müşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi 
- Müşterilerin/kullanıcıların finansal risklerinin tespitineyönelik faaliyetler yapılması 
- Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanmasıve/veya icrası 
- Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
- Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgilimevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonelfaaliyetlerinin planlanması ve icrası 
- Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini 
- Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanınelde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası 
- Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi 
- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası 
- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası 
- Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazararaştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası 
- Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanmasıve icrası 
- Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veicrası 
- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması 
- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
III.I. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN GENEL İLKELER

Kanun’un 8. ve 9. maddesinde kişisel verilerin yurt içinde veyurt dışına aktarılmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir. 24 Saat Yemek,hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verileri veri işleme amaçlarıdoğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişiselverilerini/ özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilereaktarabilmektedir. Bu doğrultuda 24 Saat Yemek kişisel verileri Bölüm II’debelirtilen işleme şartlarından ve aşağıda belirtilen şartlardan birinin varlığıhalinde üçüncü kişilere aktarabilecektir: 
- Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise, 
- Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık birdüzenleme var ise, 
- Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya bedenbütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlıknedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerliliktanınmıyorsa; 
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruyailgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılmasıgerekli ise, 
- 24 Saat Yemek’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi içinkişisel veri aktarımı zorunlu ise, 
- Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafındanalenileştirilmiş ise, 
- Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veyakorunması için zorunlu ise, 
- Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zararvermemek kaydıyla, 24 Saat Yemek‘in meşru menfaatleri için kişisel veriaktarımı zorunlu ise.
III.II. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI
24 Saat Yemek  meşru vehukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibininkişisel verilerini aşağıdaki hallerde yurtdışına aktarabilecektir: 
- Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya 
- Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıdabelirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının bulunması halinde; 
(i) Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve 
(ii) Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması 
durumunda 24 Saat Yemek’in ilgili yabancı ülkedeki verisorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVKKurulu’nun izninin alınması kaydı ile

III.III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ TARAFLAR

24 Saat Yemek yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda veKanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen verisahiplerinin kişisel verilerini aşağıda belirtilen taraflara aktarabilir:
- İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesinitemin etme amacıyla anonim olarak iş ortaklarına, (başkaca veri aktarımınıngerekmesi halinde ayrıca açık rıza alınmaktadır.)
- Restoranlar ile sözleşme kapsamındaki amaçların yerinegetirilmesi için sınırlı olarak restoranlara,
- 24 Saat Yemek’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak teminettiği ve 24 Saat Yemek’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gereklihizmetlerin 24 Saat Yemek’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olaraktedarikçilere,
- 24 Saat Yemek iştiraklerinin de katılımını gerektirenticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak iştiraklere,
- 24 Saat Yemek’in ticari faaliyetlerine ilişkinstratejilerin tasarlanması, şirket prosedürlerine uygun bilgilendirmelerinyapılması ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde denetim amaçlarıylasınırlı olarak hissedarlara,
- Hukuki yetkileri dahilinde talep ettikleri amaçla sınırlıolarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
24 Saat Yemek, işlediği kişisel verilerin güvenliğinisağlamak için ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ve KVK Kurulu tarafındanbildirilecek olan diğer idari ve teknik önlemleri alarak kişisel verilerinhukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temin etmektedir. Bu kapsamda 24Saat Yemek, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlardasaklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırıerişimlerin önlenmesi, arızi olarak gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi,verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için teknolojikimkânlar ve uygulama maliyetinin de ele alındığı makul derecedeki teknik veidari önlemleri almaktadır. Şöyle ki; 
- 24 Saat Yemek’in kişisel veri işleme faaliyetlerininkurulan teknik sistemlerle denetlenmesi,
- Alınan teknik önlemlere ilişkin olarak periyodikraporlamaların yapılması,
- 24 Saat Yemek nezdinde kişisel veri işleyen çalışanların,kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarakişlenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,
- İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyumgerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalıkyaratılarak ve uygulama kurallarının belirlenmesi, bu hususların denetimi vesürdürülebilirliğini sağlamak için şirket içi politikalar ve eğitimlerindüzenlenmesi,
- 24 Saat Yemek ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyiyöneten sözleşme ve belgelere, 24 Saat Yemek’in talimatları ve kanunlagetirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme vekullanmama yükümlülüğü getiren kayıtların ve bu konuda çalışanlarınfarkındalığının oluşturulması,
- İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerineuygun olarak erişim ve yetkilendirmelerin yapılması ve buna uygun olarak erişimyetkilerinin sınırlandırılması,
- Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içerenyazılımlar ve donanımların kurulması ve işletilmesi,
- 24 Saat Yemek’in kişisel verilerin saklanması konusundateknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet aldığı taraflar dahil olmaküzere kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilensözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerinkorunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendikuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlerin eklenmesi,
- Hukuka uygun yedekleme programlarının kullanılarak saklanmaalanlarına yönelik teknik güvenlik sistemlerin kurulması,
24 Saat Yemek  Kanun’un12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarlabaşkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgilikişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemiyürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVKKurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

V. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİNAYDINLATILMASI, HAKLARI VE BİLGİLENDİRİLMESİ
V.I. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

Kanun’un 10. maddesinde kişisel verilerin elde edilmesisırasında kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması gerektiği belirtilmiştir. 24Saat Yemek bu doğrultuda ilgili mevzuatta belirtilen diğer kişisel veri işlemefaaliyeti genel ilkelerine uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişiselverilerinin elde edilmesi sırasında; 
(i) varsa temsilcisinin kimliği,
(ii) kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
(iii) kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
(iv) kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
(v) kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklara ilişkinolarak bilgilendirmektedir.

V.II. KİŞİSEL VERİSAHİPLERİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesinde ise kişisel veri sahibinin sahipolduğu haklar sayılmıştır. Şöyle ki veri sahibi;
- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacınauygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlindebunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarakişlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasıhâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamdayapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıylaanaliz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasınaitiraz etme,
- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesisebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınasahiptir.
Ancak Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlardayukarıda sayılan haklar ileri sürülemez:
- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâlegetirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamugüvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veyakişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat,tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamındaişlenmesi.
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamugüvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarakkanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülenönleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. 
- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veyainfaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileritarafından işlenmesi. 
Kanun’un 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlardakişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmaküzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler: 
- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suçsoruşturması için gerekli olması.
- Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafındanalenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarakgörevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindekimeslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi iledisiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konularailişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekliolması.
V.III. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ
Kişisel veri sahipleri, Anayasa’nın 20. maddesi uyarıncakendileriyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi sahibi olma ile yukarıdabelirtilen haklar arasında sayılan “bilgi talep etme” hakkı doğrultusundayapmış oldukları bilgi talepleri 24 Saat Yemek tarafından Kanun’a uygun olarakkarşılanmaktadır.
24 Saat Yemek kişisel veri sahiplerine gerekenbilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun’un 13. Maddesine uygun olarakgerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Budoğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkintaleplerini 24 Saat Yemek’e iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebekarşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsizolarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,24 Saat Yemek, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir.Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ek-1’deyer alan “Akdem Organizasyon Turizm Ve Restaurant İşletmeciliği Gıda İnşaatİthalat İhracat Ticaret Sanayi Limited Şirketi   (24 SAAT YEMEK)” neiletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olanbaşvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikteaşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
- Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noteraracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla PAŞABEY MAH. ATATÜRK CAD. VAKIFLARSİTESİ C BLOK NO:40 F-I MERKEZ/SİVAS adresine iletilmesi,
- sivasinsofrasi@gmail.com e posta adresine talepgönderilmesi, (Bu durumda başvurucunun başvuruda bulunduğu kanaldanbaşvurucunun gerçekten hak sahibi olan kişisel veri sahibi olup olmadığınıntespit edilebilmesi için; kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bubaşvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefonüzerinden iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda başvurucunun son sipariş bilgileriteyit edilerek veri sahibi ile talebi yapan kişi eşleştirilmesi halinde başvurudeğerlendirmeye alınacaktır.)
- Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen biryöntemin izlenmesi.
Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvurutalebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişiadına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 24 Saat Yemek,başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmekadına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususlarınetleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soruyöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurununreddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevapverilmemesi hâllerinde; 24 Saat Yemek’in yanıtını öğrendiği tarihten itibarenotuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’nabaşvuruda bulunabilir.

VI. VERİ SAHİBİ VE KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU
VI.I. VERİ SAHİBİ KATEGORİZASYONU

24 Saat Yemek, kendi bünyesinde işlediği kişisel verilerinsahiplerini aşağıdaki şekilde kategorize etmiştir. İşbu Politika kapsamındaoluşturulan veri sahibi kategorizasyonu aşağıdaki kişisel veri sahipleri ileilişkilendirilmektedir. Bu kapsam dışında kalan veri sahipleri de Politikadoğrultusunda taleplerini 24 Saat Yemek’in yöneltebileceklerdir.

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi

Müşteri/Kullanıcı: 24 Saat Yemek ile herhangi bir sözleşmeselilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün vehizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler
Potansiyel Müşteri: Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebindeveya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül vedürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler Kurumsal
Müşteri Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı: 24 Saat Yemek ileherhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın 24 Saat Yemek’insunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan tüzel kişimüşterilerin çalışanları, hissedarları ve yetkilisi olan gerçek kişiler
Üçüncü Kişiler: Bu Politika ve 24 Saat Yemek Çalışanları KişiselVerilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçekkişiler
Restoran: 24 Saat Yemek ile arasında sözleşmesel ilişkibulunan kullanıcılara sipariş iletiminde bulunan firmalar
İş Ortağı Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı: 24 Saat Yemek’in hertürlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda çalışanlar, bu kurumlarınhissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Tedarikçi Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı: 24 Saat Yemek’in ürünveya hizmet temin ettiği ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlardaçalışanlar, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçekkişiler
İş Ortağı Adayı: 24 Saat Yemek’in herhangi bir iş ilişkisikurmayı öngördüğü gerçek kişiler veya tüzel kişilerin çalışanları, hissedarlarıve yetkilileri olan gerçek kişiler Ziyaretçi 24 Saat Yemek’in sahip olduğufiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimiziziyaret eden gerçek kişiler
VI.II. KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU
İşbu Politika kapsamında, 24 Saat Yemek tarafından işlenenkişisel veriler kategorize edilmiştir. Yukarıda belirtilen veri sahibikategorilerinde yer alan kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri aşağıdabelirtilen kişisel veri kategorileri ile ilişkilendirilmiştir.

Kişisel Veri Kategorizasyonu

Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir birgerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veyaveri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler
İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir birgerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veyaveri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
Lokasyon Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir birgerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veyaveri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;kişisel veri sahibinin 24 Saat Yemek iş birimleri tarafından yürütülenoperasyonlar çerçevesinde, 24 Saat Yemek’in işbirliği içerisinde olduğumuzkurumların çalışanlarının 24 Saat Yemek araçlarını kullanırken bulunduğu yerinkonumunu tespit eden bilgiler
Müşteri Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir birgerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan;ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün vehizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgilerMüşteri İşlem Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyeait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün vehizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetlerikullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Kimliği belirli veyabelirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamenotomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayanşekilde işlenen; 24 Saat Yemek iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlarçerçevesinde, 24 Saat Yemek’in ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğermenfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri, yakınlarıve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi: Kimliği belirli veyabelirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamenotomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayanşekilde işlenen; fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalışsırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
İşlem Güvenliği Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilirbir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yeralan; ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticarigüvenliğimizi sağlamamız için işlenen IP adresi, (sistem giriş bilgileri) login credentials, tedarikçilerin destek hizmeti verirken eriştikleri kaynaklarınloglanması, cüzdan sistemi özelinde kullanıcı hareketleri (şifre sıfırlama,şifre oluşturma gibi) gibi kişisel veriler
Olay Yönetimi Bilgisi: Kişisel veri sahibiyleilişkilendirilen ve şirketimizin - çalışanlarının-hissedarlarının etkilemepotansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgiler ve değerlendirmeler (örn.Kamuoyuna yansıyan bir ceza davasında sanık olarak yargılanan bir kişiyleşirketimizin ticari faaliyetlerinin haber yapılması ve bu yönde şirketimizinhakkında negatif iletişimde bulunulmasını önlemek bu kişiyle ve cezasoruşturmasının kapsamıyla ilgili araştırma yapılması ve bu yönde gelişecekkamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler
Finansal Bilgi: Kimliği belirli veya belirlenebilir birgerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veyaveri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; 24Saat Yemek’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipinegöre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlarailişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredikartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler
Görsel ve İşitsel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilirbir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (FizikselMekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ilekişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Kimliği belirli veyabelirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemiiçerisinde yer alan; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi veborçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve şirketimizin politikalarınauyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi: Kişisel veri sahibiyleilişkilendirilen denetim ve teftiş kayıtları, raporları ve bu kapsamda yapılanincelemeler ve toplanan bilgilere ve yorumlara ilişkin bilgiler
Pazarlama Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir birgerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan;ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları,beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasınınyapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesindeyaratılan rapor ve değerlendirmeler
İtibar Yönetimi Bilgisi: Kişiyle ilişkilendirilen veşirketimizin ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler (örneğinŞikayetvar sitesinden gelen bilgiler, twitter ve Facebook'tan şirketimiz, üstdüzey yöneticilerimiz ve hissedarlarımız aleyhine yapılan paylaşımlarla ilgilitoplanan bilgiler, buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ve bunailişkin alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler
Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Kimliği belirli veyabelirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamenotomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayanşekilde işlenen; 24 Saat Yemek’e yöneltilmiş olan her türlü talep veyaşikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

VII. KİŞİSEL VERİLERİNSAKLANMA SÜRELERİNE İLİŞKİN İLKELER
Kişisel veriler, 24 Saat Yemek tarafından ilgili mevzuattaöngörülen süreler boyunca ve hukuki yükümlülükleri doğrultusunda saklanmaktadır.
Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanmasıgerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler 24 SaatYemek’in o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlantılı olarak 24 SaatYemek’in uygulamaları ile ticari teamüller doğrultusunda işlenmesini gerektirensüre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim halegetirilmektedir.
İşlenme amacı sona ermiş kişisel veriler ile kişisel verisahipleri tarafından silinmesi/anonimleştirilmesi talep edilmiş olan kişiselveriler, ilgili mevzuat ve 24 Saat Yemek’in belirlediği saklama sürelerinin desonuna gelinmişse; yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesiveya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanıntesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.
24 Saat Yemek kişisel verilerin saklanma sürelerinibelirlerken ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı sürelerini esas almaktadır.Bu amaç doğrultusunda saklanan kişisel verilere yalnızca ilgili hukukiuyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman sınırlı kişiler tarafındanerişilmekte olup bu amaç dışında başka bir amaçla erişilmemektedir. Bu süreninsonunda da kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim halegetirilmektedir.

VIII. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kanunu’nun 7.maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmişolmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde 24Saat Yemek’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerinekişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

IX. 24 SAAT YEMEK KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ YÖNETİM YAPISI
24 Saat Yemek bünyesinde işbu Politika, ilişkili politikalarile diğer çıktıların yönetilmesi, Kanun’a uyumluluk sürecinin takibi vesürekliliğinin sağlanması amacıyla şirket içerisinde bir Kişisel VerilerinKorunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Bu Komite’nin görevleri;
- Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temelpolitikaları oluşturmak, güncellemek, yürürlüğe koymak.
- Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkinpolitikaların uygulanması ve denetimine ilişkin aksiyonları almak, bununlailgili şirket içi görevlendirmeler yaparak koordinasyonu sağlamak.
- Kanun ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması ile kişiselverilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili gelişmeleri takip ederek buçerçevede gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak.
- Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda 24 SaatYemek içerisinde ve 24 Saat Yemek’in işbirliği içerisinde olduğu kurumlarnezdinde farkındalığı arttırmak.
- Kişisel veri sahiplerinin başvurularını değerlendirmek vehukuka uygun bir şekilde çözüme ulaştırmak.
- 24 Saat Yemek’in kişisel veri işleme faaliyetlerindeoluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
- KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek.
KVK EK-1