1. Sözleşmenin Onaylanması
Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağlarıüyeliği (Facebook ve Google) aracılığıyla www.24saatyemek.com adresinden veyabu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden 24saatyemek.comsistemine üye olunabilir. Her 24saatyemek.com kullanıcısı, Akdem OrganizasyonTurizm Ve Restoran İşletmeciliği Gıda İnşaat İthalat İhracat Ticaret SanayiLimited Şirketi (24saatyemek.com) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi(“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler
24saatyemek.com kullanıcılarına internet ortamında, mobiltelefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlardageliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden yemek siparişi vermeimkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. 24saatyemek.com KullanıcıSistemi
•    Her 24saatyemek.com kullanıcısı,kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre”yesahip olur.
•    “Kullanıcı adı” e-posta adreslerindeolduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.
•    Her kullanıcının 24saatyemek.com üyeliğigerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-postaadresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem 24saatyemek.com sistemine girişyapmak şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgilikullanıcı sözleşmelerini onaylamak kaydıyla 24saatyemek.com sistemine girişyaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile 24saatyemek.comsistemine giriş yapabilirler.
•    “Şifre” sadece ilgili kullanıcınınbilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde 24saatyemek.com,talep üzerine kullanıcının 24saatyemek.com sisteminde kayıtlı e-posta adresineyeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'ninbelirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve 24saatyemek.comşifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardankesinlikle sorumlu değildir.
•    24saatyemek.com kullanıcılarını 24saatyemek.com’dakayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekildeyararlanabilecekleri promosyonlar ile 24saatyemek.com sistemi dahilindeki yenihizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca 24saatyemek.comkullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların 24saatyemek.comsistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir veçeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.
•    Kullanıcıların belirlemiş oldukları 24saatyemek.comsisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk vedoğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.
•    24saatyemek.com, sisteminde kayıtlı isim,adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ilepaylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek hertürlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
•    24saatyemek.com sisteminin kullanılmasıile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. 24saatyemek.com,söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografikbilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporlarıkendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncükişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler 24saatyemek.comGizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri
Kullanıcı, 24saatyemek.com hizmetlerinden yararlandığısırada, 
•    Kullanıcı kayıt formunda yer alanbilgilerin doğru olduğunu ve 24saatyemek.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcıadı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-postaadresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak 24saatyemek.comüzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bubilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından(şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarındandolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde 24saatyemek.comüyeliğinin sona erebileceğini;
•    “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-postaadresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
•    24saatyemek.com tarafından verilen hizmetlerinve yazılımların telif hakkının 24saatyemek.com’a ait olduğunu, bu yazılımlarıhiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
•    24saatyemek.com hizmetlerinikullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, 24saatyemek.comortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğununkendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecekihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 24saatyemek.com 'un budosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 24saatyemek.com ’unbu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bugörüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarınıdüzeltme hakkı bulunduğunu;
•    24saatyemek.com tarafından sağlanan hizmetlerdebazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğinusule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle 24saatyemek.com 'un sorumluolmayacağını;
•    24saatyemek.com servislerinin kullanımısırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgimesaj ve dosyalardan 24saatyemek.com 'un sorumlu olmayacağını;
•    24saatyemek.com' da sunulan hizmetlere 24saatyemek.comtarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı veyazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanlarıkullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda 24saatyemek.com 'unuğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;
•    Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerinSatışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgilimevzuat uyarınca 24saatyemek.com üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içeceksatışı kati suretle yapılmadığını, 24saatyemek.com vasıtasıyla tütün mamullerive alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda taleptebulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshiile sonuçlanabileceğini;
•    Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerceokunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü 24saatyemek.com'unsorumlu tututalamayacağını;
•    Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişilertarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veyayayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan 24saatyemek.com’un sorumluolmayacağını;
•    Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, TürkiyeCumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlariçeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder niteliktekullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;
•    Ortama eklenecek kullanıcı adları,fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü vehukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusuibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme veçoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarlaumuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm malihakların 24saatyemek.com’a devredildiğini;
•    Diğer kullanıcıları taciz ve tehditetmemeyi;
•    Diğer kullanıcıların 24saatyemek.comsistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
•    24saatyemek.com sistemi veya ona bağlıolarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüyekullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlaleden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusukötüye kullanım neticesinde 24 Saat Yemek veya ilgili kullanıcının uğrayacağıtüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle birkullanımın tespit edilmesi halinde 24Saat Yemek’in bu kullanıcının ilgilihizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı vb.kısımlarını kapatma veya limitleme veya 24 Saat Yemek üyeliğini sona erdirmehakkının bulunduğunu;
•    Kişi veya kurumların isimlerinilekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veyabilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
•    Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veyahizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışmaveya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
•    Diğer kullanıcıların bilgisayarındakibilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
•    24saatyemek.com hizmetleri kullanarakelde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamenkullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar,bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, 24saatyemek.comsisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı 24saatyemek.com'dantazminat talep etmemeyi;
•    24saatyemek.com 'dan izin almadan 24saatyemek.comservislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;
•    24saatyemek.com 'un, dilediği zaman veyasürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini;
•    Kurallara aykırı davrandığı takdirde 24saatyemek.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma veüyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
•    24saatyemek.com 'un, kendi sisteminiticari amaçla kullanabileceğini;
•    Kanunlara göre iletilmesi yasak olanbilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibigönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
•    Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıtetmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
•    Online Ödeme Yöntemi ile ödemeyapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerinebildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksitakdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini;
•    24saatyemek.com sisteminde çerez(cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesininkullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgiparçaları olduğunu, bunların kullanıcıların 24saatyemek.com’ da gezinmesineolanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarınauygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. 24saatyemek.com’a Tanınan Yetkiler
24saatyemek.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasınıgeçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. 24saatyemek.comgüvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcılarınOnline Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıyaalabilir veya tamamen durdurabilir.
Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici birsüre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 24saatyemek.com’unkullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre 24saatyemek.comtarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek veonaylanacaktır.
24saatyemek.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuşüyelerin veya 24saatyemek.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni birşifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresizolarak engelleyebilecektir.
24saatyemek.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasızolarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilirolması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özenigösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
24saatyemek.com kullanıcıların sistemden yararlanmalarısırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veyatamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı 24saatyemek.com sorumlu tutulmayacaktır.
24saatyemek.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığıbilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyettendoğan telif haklarına sahiptir.
24saatyemek.com sistemindeki satışlar, üye işyeri menülerininsipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. 24saatyemek.com ilgili üyeişyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir.Ürünlerin 24saatyemek.com sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğuanlamına gelmemektedir.
24saatyemek.com kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmaküzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoyaeklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafikvb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyalmedya ağlarında paylaşma ve/veya 24saatyemek.com sistemi içinde 24saatyemek.comtarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmaküzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerinbaşka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanmasıihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, 24saatyemek.com'dan hiçbir telifücreti talep etmeyecektir.
24saatyemek.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat veürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü 24saatyemek.com sistemindekiüye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğutakdirde 24saatyemek.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecekşekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.
24saatyemek.com sisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğinedair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair 24saatyemek.com gerekli özenigösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksikve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan 24saatyemek.comsorumlu değildir.
24saatyemek.com, kullanıcının 24saatyemek.com sistemidışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçişyapacağı sitelerin içeriğinden 24saatyemek.com 'un sorumlu olmadığını peşinenkabul eder.
24saatyemek.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetlerizaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetleraçabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretlihale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyeliktenayrılma hakkı saklıdır.
24saatyemek.com, ileride doğacak teknik zaruretler vemevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbuSözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerinideğiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
24saatyemek.com üye restoranların sağladığı içerikten sorumludeğildir.

6. Kullanım Amacı
Kullanıcılar, 24saatyemek.com sistemi üzerinde verilen tümsiparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu,bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

7. Ödeme
24saatyemek.com kullanıcıları 24saatyemek.com sistemindenverdikleri siparişin ücretini, 24saatyemek.com sisteminde ilgili üye işyerininsunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasındaödeyebilir.
Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak bankakartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri(örneğin PayPal) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir.
Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılanödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırışekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları veKredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerinegöre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde,sipariş karşılığı fiş/fatura 24saatyemek.com tarafından değil siparişi alanrestoran tarafından düzenlenir.
Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, 24saatyemek.com,sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve hesabınaKullanıcılardan tahsil etmek için restoranlar tarafından münhasır olarakyetkilendirilmiştir.
Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilensiparişlerde ödemeyi 24saatyemek.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifaetmiş olmaktadır.
Vale Hizmeti kullanılarak online ödeme yöntemi, kapıda kredikartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakatbunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle gerçekleşensiparişlerde, 24saatyemek.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedellerirestoranların nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarakyetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, vale hizmeti kullanılarak verilensiparişlerde ödemeyi online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıylaödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamaküzere her türlü ödeme yöntemiyle yapmakla, restorana ve 24saatyemek.com 'akarşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

8. Kişisel Veri
Kullanıcı 24saatyemek.com’a üye olurken KullanıcıSözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleriesnasında, veri sorumlusu 24 Saat Yemek ile paylaştıkları ad, soyad, elektronikposta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişiselverilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması HakkındakiKanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere veyurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

Kişisel Verilerin işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışınaaktarılması Kullanıcı ile 24saatyemek.com arasında kurulan hukuki ilişkiyedayanmaktadır. Kişisel Veriler 24saatyemek.com ve 24saatyemek.com iştirakleritarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve 24saatyemek.com veiştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama,analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilirveya anonimleştirilerek kullanılabilir.

Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındakisipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi,sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veyakullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları,sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) 24saatyemek.com, 24saatyemek.comiştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi velistelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetindaha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların 24saatyemek.comüzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarınınolduğunu kabul ve beyan ederler.

10. Ürün Teslimatı
Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecindekullanıcı, 24saatyemek.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişikesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcıkendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuniyükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

11. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerlesınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak
•    Kullanıcı adresinin sipariş verilenrestoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
•    Siparişin ilgili restorana iletilememesinedeniyle siparişin zorunlu iptali;
•    Restoran tarafından siparişinhazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptalişlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;
•    Siparişin bir kısmının veya tamamınınrestoranda mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunluiptali;
•    Sipariş edilen üründen memnun kalınmamasınedeniyle ilgili restoran onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali;ve
•    Sipariş edilen ürünün teslimatınıngecikmesi durumunda ilgili restoran onayı üzerine yapılan iptal durumundayapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili restoran bir fiş veya faturadüzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili restoran görevlisineiadesi gerekmektedir.
24saatyemek.com, yalnızca kullanıcıdan kaynaklanansebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisivermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklıtutar.
Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesiyapılmış siparişlerde ücret iadesi, 24saatyemek.com’un bünyesinde bulundurduğuüye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır.
24saatyemek.com, üye işyerleri tarafından yapılacak ürüniadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbirsorumluluk kabul etmemektedir.

12. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

24saatyemek.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri,siparişleri, yorum / değerlendirmeleri vb. 24saatyemek.com Gizlilik Politikasınatabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta 24saatyemek.comsisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delilteşkil eder. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SİVASMahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. Yürürlük
İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıtformunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih
Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sonaerdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olanalacak hakları etkilenmez.